Меню
Остання редакція: 02 грудня 2015

Наукова робота

Наукові публікації кафедри за 2015 н.р.

1.

Загороднюк О.В. Удосконалення прийняття управлінських рішень за допомогою методу сітьового планування / О.В. Загороднюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Вип. 7. Ч. 3. – Херсон, 2014. – С. 9-12.

0,48

Фах.

2.

Світовий О.М. Підприємливість як чинник і джерело формування доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі / О.М. Світовий // Вісник Одеського національного університету. – 2014. – Том 19. Вип. 2/2. – С. 162-165.

0,48

Фах.

3.

Світовий О.М. Принципи та особливості методології дослідження доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі / О.М. Світовий // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 5. Серія: Економічні науки. – Ч. 1. – С. 255-258.

0,48

Фах.

4.

Світовий О.М. Особливості застосування методів нарахування амортизації у зернопродуктовому підкомплексі / О.М. Світовий // Вісник ХНАУ. - № 5. Серія: Економічні науки. – С. 155-161.

0,54

Фах.

5.

Світовий О.М. Економічна суть та функції податку на додану вартість у зернопродуктовому підкомплексі України / О.М. Світовий // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університету(економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. - № 1 (25). – С. 213-217.

0,60

Фах.

6.

Вернюк Н.О. Організаційно-економічні засади управління ефективністю виробництва продукції сільськогосподарськими підприємствами / Н.О. Вернюк // Збірник наукових праць «Економіка та управління АПК» Білоцерківського НАУ. – Б.Церква, 2014. - № 1 (111). – С. 118-124.

0,54

Фах.

7.

Кустріч Л.О. Управління грошовими потоками підприємства / Л.О. Кустріч // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» / Редкол. Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. – С. 237-238.

0,12

Тези

8.

Петренко Н.О. Особливості управління матеріальними ресурсами в сільськогосподарських підприємствах / Н.О. Петренко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» / Редкол. Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін.. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2014. – С. 240-242.

0,18

Тези

9.

Кепко В.М. Удосконалення організаційно-економічного механізму підприємницького управління / В.М. Кепко // Стратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України. Колективна монографія під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. – С. 222-228.

0,34

Кол. мон.

10.

Саковська О.М. Особливості розвитку та діяльності сільськогосподарських кооперативів в агробізнесі / О.М. Саковська // Стратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України. Колективна монографія під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. – С. 228-234.

0,34

Кол. мон.

11.

Загороднюк О.В. Поняття організаційної структури та структури управління сільськогосподарських підприємств і фактори, що їх визначають / О.В. Загороднюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Вип. 9. Ч. 5. – Херсон, 2014. – С. 45-48.

0,37

Фах

12

Sakovska O.M. The effective development of vegetable production through the establishment of marketing cooperatives / O.M. Sakovska // Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – P. 123 – 127.

0,30

Міжнар.

13

Sakovska O. Тhe state support and regulation of agricultural cooperative development as a priority of agricultural policy / O. Sakovska, V. Rybchak //Wspolczesne dylematy polskiego rolnictwa. – Panstwowa Szkola Wyzsza im. Papieza Jana Pawla II w Bialej Podlaskiej. Том ІІ. / Redakcja: Krystyna Zarzecka, Stanislaw Kondracki. – Biala Podlaska, 2014. – P. 172 – 175.

0,23

Міжнар.

14.

Коваленко Г.А. Конкурентоспроможність підприємств аграрного сектора економіки / Г.О. Коваленко // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. Випуск № 1. – Вінниця, 2015. – С. 157-160

0,64

Фах.

15.

Малюга Л.М. Управління фінансовою стійкістю підприємства / Л.М. Малюга // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. Випуск № 1. – 2015. – С. 233-236

0,64

Фах.

16.

Загороднюк О.В. Удосконалення системи оцінки діяльності керівників і спеціалістів аграрних підприємств / О.В. Загороднюк // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. Випуск № 1. – 2015. – С. 118-121

0,64

Фах.

17.

Саковська О.М. Створення та функціонування маркетингових кооперативів в аграрній сфері України / О.М. Саковська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія „Люкс”, 2014. – № 4 (28). – С. 151 – 155.

0,41

Фах.

18.

Кепко В.М. Удосконалення системи управління персоналом в аграрних формуваннях / В.М. Кепко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія „Люкс”, 2014. – № 4 (28). – С. 202 – 206.

0,42

Фах.

19.

Василенко О.П. Удосконалення управління логістичною діяльністю в підприємствах АПК/ О.П. Василенко // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. Випуск № 1. – Вінниця, 2015. – С. 58-61.

0,64

Фах.

20.

Кепко В.М. До проблеми управління власністю в сільському господарстві / В.М. Кепко// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шитта /Редколегія: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015. – С. 186-188.

0,16

Тези

21.

Саковська О.М. Місце і роль кооперації в аграрному виробництві регіону / О.М. Саковська // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шитта /Редколегія: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015. – С. 207-209.

0,16

Тези

22.

Гоменюк М.О. Сутність понять «Інноваційний процес» та «Інноваційна діяльність» / М.О. Гоменюк // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шитта /Редколегія: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015. – С. 241-243.

0,16

Тези

23.

Кустріч Л.О. Ефективна комунікація – запорука результативного управління / Л.О. Кустріч // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шитта / Редколегія: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015. – С. 243-244.

0,11

Тези

24.

Петренко Н.О. Удосконалення управління трудовими ресурсами в сільськогосподарських підприємствах / Н.О. Петренко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 140-й річниці від дня народження видатного вченого плодовода П.Г. Шитта / Редколегія: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2015. – С. 245-248.

0,21

Тези

25.

Загороднюк О.В. Особливості організації управлінської праці у сільськогосподарських підприємствах / О.В. Загороднюк // Економіка і організація управління. Збірник наукових праць Донецького національного університету. – Випуск № 1 (17)-2(18). – Вінниця, 2014 . – С. 104-111.

1,12

Фах.

26.

Малюга Л.М. Управління соціальною відповідальністю керівника / Л.М. Малюга // Економіка і організація управління. Збірник наукових праць Донецького національного університету. – Випуск № 1 (17)-2(18). – Вінниця, 2014 . – С. 160-164.

0,64

Фах.

27.

Світовий О.М. Кооперація та формування доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі / О.М. Світовий // Соціально-економічний розвиток України в мовах трансформаційних змін:виклики, тенденції, перспективи. Матеріали міжнар. наук. – практ. конф. – Полтава : ТОВ «РІК», 2015. – С. 53-55.

0,16

Тези

28.

Світовий О.М. Роль кластерних систем організації зернопродуктового підкомплексу в зростанні доданої вартості / О.М. Світовий // Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності в аграрному секторі : матеріали Міжнародної наук. – практ. конф. / Харк. Нац.. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2015 – С. 296 - 299.

0,21

Тези

29.

Світовий О.М. Вплив синергетичного ефекту на формування доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі / О.М. Світовий // Економіка, підприємництво та бізнес культура: трансформації в умовах розвитку інновацій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. / Ред. кол. К.С. Шапошников [та ін.]. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 68-71.

0,21

Тези

30.

Гоменюк М.О. Досвід впровадження інновацій на сільськогосподарських підприємствах / М.О.Гоменюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 10. Частина 2. – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 74-77.

0,46

Фах.

31.

Каричковський В. Теоретичні засади розвитку ягідництва в Україні / В. Каричковський // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2015. - № 6 (226). – С. 110-118.

0,72

Фах.

32.

Світовий О. Удосконалення державного регулювання процесу формування додаткової вартості у зернопродуктовому підкомплексі АПК / О. Світовий // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2015. - № 6 (226). – С. 175-188.

1,12

Фах.

33.

Саковська О.М. Управління процесом становлення сільськогосподарських кооперативів в зерновому секторі економіки України / О.М. Саковська // Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти: матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 червня 2015 р. – відпов. за випуск д.е.н., проф. Кузнецова І.О. – Одеса: ОНЕУ, 2015. – С. 69-71.

0,16

Тези

34.

Саковська О.М. Управління процесом становлення сільськогосподарських кооперативів в зерновому секторі економіки України / О.М. Саковська // Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти: матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 червня 2015 р. – відпов. за випуск д.е.н., проф. Кузнецова І.О. – Одеса: ОНЕУ, 2015. – С. 69-71.

0,16

35.

Кепко В.М. Удосконалення управління трудовими ресурсами на підприємстві / В.М. Кепко // Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти: матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 червня 2015 р. – відпов. за випуск д.е.н., проф. Кузнецова І.О. – Одеса: ОНЕУ, 2015. – С. 139-140.

0,16

Тези

36.

Світовий О.М. Оптимізація структури доданої вартості в галузях зернопродуктового підкомплексу АПК / О.М. Світовий // Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 8 травня 2015 р.) / За заг. ред. М.М. Палінчак, В.П. Приходько. У 3-х частинах. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», – 2015. – Ч.1. – С.78-81.

0,16

Тези

37.

Отечественный и иностранный опыт применения методов общегосударственной стратегии развития / Альошкина Л.Д., Вернюк Н.О., Новак И.Н. // Ukraine-Bulgaria-European Union: contemporary state and perspectives // Сборник с доклади от международна научна конференция. – Варна-Херсон. – 2015. – С. 35-38.

0,16

Тези

38.

Жмуденко В.О. Формування системи управління економічною безпекою регіону / В.О. Жмуденко / Ефективна економіка. – 2015, - № 9. – 2015.

0,72

Фах.

39.

Малюга Л.М. Інвестиції як фактор підвищення ефективності аграрного сектору / Л.М.Малюга / International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE». - № 2 (2), Vol.1, October 2015

Міжнар.

40.

Загороднюк О.В. Управлінська праця в сільськогосподарських підприємствах /О.В.Загороднюк// nternational Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE». - № 2 (2), Vol.1, October 2015

Міжнар.

41.

V.M. Kepko, N.O. Verniuk. Socio-psychological characteristics of taking management decisions. / British Journal of Science, Education and Culture. – № 1(7). – January-June, 2015. VOLUME III. London University Press, London- 2015. – Р. 145-154).

0,64

Міжнар.

42.

N.A. Petrenko, N.O. Verniuk, L.A. Kustrich Peculiarities of managing project and investment risks. / British Journal of Science, Education and Culture. – № 1(7). – January-June, 2015. VOLUME III. London University Press, London- 2015. – Р. 226-234).

0,58

Міжнар.

43.

N.A. Petrenko, L.A. Kustrich, G.V. Klimik. Forming a development strategy of foreign economic activities of tourism cluster / British Journal of Science, Education and Culture. – № 1(7). – January-June, 2015. VOLUME III. London University Press, London- 2015. – Р. 234-240).

0,45

Міжнар.

44.

Sakovska O. Improvement of management of foreign economic activity of enterprise on the basis of cooperation with agricultural producers // Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies, 2015, № 1. (7) (January – June). Volume VII. „Harvard University Press”, 2015. – P. 386 – 398.

0,83

Міжнар.

45.

N.A.Petrenko, N.O. Verniuk. Forming the system of competitiveness management of the enterprise // Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies, 2015, № 1. (7) (January – June). Volume VII. „Harvard University Press”, 2015. – P. 478 – 483.

0,38

Міжнар.

46.

Karichkovsky V.D. The regulatory system of training of future managers of agriculture in the universities of Ukraine // Japanese Journal of Fundamental and Applied Studies, №1 (7), January-June, 2015. – P. 302-308

0,45

Міжнар.

47.

Бутило І.А. Проблеми функціонування орендних відносин

під час реформування сільського господарства / І.А. Бутило // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи», 5 листопада 2015 р. – Умань: Видавничо–поліграфічний центр „Візаві”, 2015. – С. 15 -18.

Тези

48.

Василенко О.П. Планування особистої роботи менеджера / О.П. Василенко // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи», 5 листопада 2015 р. – Умань: Видавничо–поліграфічний центр „Візаві”,2015. – С. 18 -21.

Тези

49.

Вернюк Н.О. Системно-процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства / Н.О. Вернюк // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи», 5 листопада 2015 р. – Умань: Видавничо–поліграфічний центр „Візаві”, 2015. – С. 21 -24.

Тези

50.

Гоменюк М.О. Роль франчайзингу в поширенні інновацій / М.О. Гоменюк // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи», 5 листопада 2015 р. – Умань: Видавничо–поліграфічний центр „Візаві”, 2015. – С. 30 -33.

Тези

51.

Дяченко М.І. Напрями удосконалення механізмів управління інноваційно-інвестиційною діяльністю в Україні / М.І. Дяченко // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи», 5 листопада 2015 р. – Умань: Видавничо–поліграфічний центр „Візаві”, 2015. – С. 38 -40.

Тези

52.

Бурик А.Ф. Вдосконалення планово-економічних служб аграрних підприємств як основи ефективного внутрішньогосподарського планування / А.Ф. Бурик А.Ф., М.Ф. Желєзний // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи», 5 листопада 2015 р. – Умань: Видавничо–поліграфічний центр „Візаві”, 2015. – С. 13 - 15.

Тези

53.

Жмуденко В.О. Теоретичні основи стратегічного управління як важливого інструмента розвитку держави / В.О. Жмуденко // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи», 5 листопада 2015 р. – Умань: Видавничо–поліграфічний центр „Візаві”, 2015. – С. 40 - 44.

Тези

54.

Загороднюк О.В. Управління розвитком конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств / О.В. Загороднюк // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи», 5 листопада 2015 р. – Умань: Видавничо–поліграфічний центр „Візаві”, 2015. – С. 44 - 46.

Тези

55.

Каричковський В.Д. Теоретичні засади розвитку ягідництва в Україні / В.Д. Каричковський // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи», 5 листопада 2015 р. – Умань: Видавничо–поліграфічний центр „Візаві”,2015. – С. 53 - 54.

Тези

56.

Кепко В.М. Основні аспекти управління витратами сільськогосподарських підприємств / В.М. Кепко // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи», 5 листопада 2015 р. – Умань: Видавничо–поліграфічний центр „Візаві”, 2015. – С. 54 - 57.

Тези

57.

Коваленко Г.О. Особливості організації маркетингової діяльності в підприємствах агропромислового сектору / Г.О. Коваленко // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи», 5 листопада 2015 р. – Умань: Видавничо–поліграфічний центр „Візаві”, 2015. – С. 62 - 65.

Тези

58.

Кустріч Л.О. Публічне адміністрування в європейському контексті / Л.О. Кустріч // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи», 5 листопада 2015 р. – Умань: Видавничо–поліграфічний центр „Візаві”,2015. – С. 81 - 84.

Тези

59.

Малюга Л.М. Сутність та економічний зміст трансферу технологій / Л.М. Малюга // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи», 5 листопада 2015 р. – Умань: Видавничо–поліграфічний центр „Візаві”,2015. – С. 87 - 90.

Тези

60.

Мовчанюк А.В. Вплив виробничих витрат на показники молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області / А.В. Мовчанюк // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи», 5 листопада 2015 р. – Умань: Видавничо–поліграфічний центр „Візаві”,2015. – С. 103 – 106.

Тези

61.

Петренко Н.О. Мотивація зайнятості жінок на ринку праці / Н.О. Петренко // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи», 5 листопада 2015 р. – Умань: Видавничо–поліграфічний центр „Візаві”,2015. – С. 135 - 138.

Тези

62.

Приліпко С.М. Важливість консалтингових послуг у забезпеченні

ефективної діяльності логістичних компаній / С.М. Приліпко // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи», 5 листопада 2015 р. – Умань: Видавничо–поліграфічний центр „Візаві”, 2015. – С. 144 - 147.

Тези

63.

Роєнко О.А. Теоретико-методичні засади конкуренції на ринку оренди землі в Україні / О.А. Роєнко // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи», 5 листопада 2015 р. – Умань: Видавничо–поліграфічний центр „Візаві”, 2015. – С. 151 - 152.

Тези

64.

Гоменюк М.О. Особливості інформаційного забезпечення інноваційної діяльності в сільськогосподарському виробництві: матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Стан, проблеми та перспективи вдосконалення економіки України». Ч. І. Ужгород, 2015. – С. 104-106

0,12

Тези

65.

Кепко В.М. Логістичне управління – перспективний напрям підвищення ефективності агроформувань //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». Уманський НУС : редакційно-видавничий відділ, 2015. – С.

0,12

Тези

66.

Вернюк Н.О. Формування механізму управління розвитком конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств / Н.О. Вернюк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку аграрного сектору України в умовах невизначеності та ризику», 2-3 червня 2015. – Біла Церква, 2015. – С. 134-137.

0,12

Тези

67.

Вернюк Н.О. Системно-процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства / Н.О. Вернюк // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи», 5 листопада 2015 р. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – С. 21-24.

0,12

Тези

68.

Загороднюк О.В. Сутність та основні елементи сітьового планування при прийнятті управлінських рішень в сільськогосподарських підприємствах / О.В. Загороднюк, В.В. Марченко // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи», 5 листопада 2015 р. – Умань: Видавничо–поліграфічний центр „Візаві”, 2015. – С. 46 - 48.

Тези

69.

Вернюк Н.О. Формування системи маркетингового менеджменту підприємствами АПК в умовах розвитку міжнародного бізнесу // Н.Я. Пітель, Н.О. Вернюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2015. – № 11 (231). – 248 с.

0,83

Фах.

По кафедрі

19,87 д.а.

Всього по кафедрі за 2015 рік було 69 наукових публікацій, з них:

Колективні монографії –

Статті у колективних монографіях – 2

Тези наукових конференцій –37

Статті у міжнародних виданнях – 10

Статті у фахових виданнях –20

Статті у інших виданнях –

Останні новини

Підведення підсумків Всеукраїнської конференції «Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи»Читати повністю

Підведення підсумків Всеукраїнської конференції «Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи»

Читати повністю

Участь у навчально-практичному семінарі «Ефективні методики розвитку громадянської компетентності та політичної обізнаності дітей і молоді М18»Читати повністю

Участь у навчально-практичному семінарі «Ефективні методики розвитку громадянської компетентності та політичної обізнаності дітей і молоді М18»

Читати повністю

Всі новини