Меню
Остання редакція: 19 червня 2018

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція „Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи”, 19 червня 2018 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції «Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи», яка відбудеться 19 червня 2018 року в Уманському національному університеті садівництва.

Інформаційний лист про проведення конференції 19.06.2018 р. 

Матеріали конференції

Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 червня 2018 р. / за заг. ред. С.М. Приліпка, О.І. Васильєвої, Н.В. Васильєвої, І.М. Грищенко. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – 326 с.

Мета конференції: обмін досвідом між науковцями й практиками у сфері публічного управління та адміністрування, покращення навчального процесу в вищих навчальних закладах освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», розширення тематики міждисциплінарних досліджень, підвищення якості виконання наукових розробок, координація наукової співпраці між науковими інституціями та бізнес-середовищем.

 

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, представники органів державної влади й органів місцевого самоврядування, докторанти, аспіранти, магістри та всі зацікавлені особи.

 

 Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Форма участі в конференції – заочна (дистанційна)

Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Теоретико-методологічні засади публічного управління та адміністрування.
  2. Актуальні питання державного управління та місцевого самоврядування: проблеми та перспективи.
  3. Соціально-економічна та інвестиційна політика держави в умовах трансформації публічного управління.
  4. Реалізація концепції децентралізації влади в Україні на сучасному етапі розвитку.
  5. Електронне урядування в умовах розвитку інформаційного суспільства.

 

Збірник матеріалів конференції буде виданий в електронному вигляді та розміщений у термін до 20.06.2018 р. на сайті кафедри публічного управління та адміністрування  Уманського національного  університету садівництва  за адресою: http://mo.udau.edu.ua/ua/conferences.html (розділ «Конференції»). Збірник матеріалів отримають усі учасники конференції на вказану електронну пошту у заявці.

Організаційний комітет конференції:

1. Приліпко Сергій Михайлович - завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Уманського національного університету садівництва, к.е.н, доцент (голова).

2. Васильєва Олександра Іллівна - професор кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України, д-р. держ. упр. (співголова).

3. Васильєва Наталія Вікторівна - професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, д-р. держ. упр. (співголова).

4. Грищенко Ірина Миколаївна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України, д-р. держ. упр. (співголова).

5. Транченко Людмила Володимирівна - професор кафедри публічного управління та адміністрування Уманського НУС, д.е.н.

6. Вернюк Наталія Олександрівна - декан факультету менеджменту Уманського НУС, к.е.н., доцент

7.  Митяй Оксана Василівна - доцент кафедри публічного управління та адміністрування Уманського НУС, к.е.н.

8. Світовий Олександр Михайлович - доцент кафедри публічного управління та адміністрування Уманського НУС, к.е.н.

9. Мовчанюк Анастасія Валентинівна - старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування Уманського НУС, к.е.н. (координатор, технічний секретар).

Умови участі в конференції:

Для участі у конференції необхідно до 10 червня 2018 р. надіслати електронною поштою на адресу оргкомітету  publicunus@gmail.com

-  заявку (назва файлу 1_Petrov_zayavka);

-   текст тез доповіді в електронному варіанті (файл *.doc MS Word) (назва файлу 1_Petrov_tezy).

У назві файлів тез і заявки вказують номер секції та прізвище першого з авторів за зразком.

Участь у конференції є БЕЗКОШТОВНОЮ

Вимоги до оформлення тез доповідей

Приймаються тези обсягом до 3 сторінок формату А4, надруковані в текстовому редакторі Mіcrosoft Word.

Тези мають бути оформленими відповідно до вимог:

  1.  Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – по 2 см; міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; стиль – звичайний; абзацний відступ – 1.
  2.  У верхньому правому куті (від поля) зазначити прізвище, ім’я, по-батькові автора, нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, організацію, місто. Через рядок – назва доповіді великими літерами жирним шрифтом, вирівнювання по центру. Посилання на використані джерела слід подавати у квадратних дужках. Під текстом наступним рядком подається список використаних джерел розміром 12 пт.
  3.  Назва файлу повинна відповідати номеру секції та прізвищу автора або першого співавтора (наприклад: 1_Petrov_tezy.doc).
  4.  Використання ілюстративних матеріалів, формул у тезах доповідей повинно бути мінімальним. Не дозволяється розміщувати у тексті складний графічний матеріал і великі таблиці. Некоректно оформлений графічний матеріал до розгляду не приймається. 

ЗАЯВКА

на участь у  Всеукраїнській

науково-практичній інтернет-конференції

Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи

Прізвище_____________________________

Ім’я__________________________________

По-батькові___________________________

Науковий ступінь______________________

Вчене звання__________________________

Посада_______________________________

Організація (установа)__________________

_____________________________________

Адреса для листування, індекс___________

_____________________________________

Телефони:

службовий___________________________

мобільний____________________________

E-mail________________________________

Назва доповіді_________________________

_____________________________________

Назва напряму (секції)__________________

_____________________________________

  

Зразок оформлення тез

 

Мовчанюк Анастасія Валентинівна,

к.е.н., ст. викладач кафедри

публічного управління та адміністрування

Уманського національного   

університету садівництва, м. Умань

 

НАЗВА

Текст [...].

 

 

Список використаних джерел

   1. […].

   2. […].

Учасники конференції без наукових ступенів подають тези, завізовані підписом наукового керівника або завідувача кафедри у встановленому порядку. Тези виступів на конференції будуть публікуватись без додаткового редагування. Відповідальність за зміст наданих для друку матеріалів покладається на авторів. Організаційний комітет з підготовки конференції має право відхилити тези виступів, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення. Сподіваємось, що конференція сприятиме розвитку наукових, ділових та особистих контактів між фахівцями з публічного управління та адміністрування.

 

Щиро запрошуємо до плідної співпраці!

 

З повагою,

організаційний комітет

конференції

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ:

 

Уманський національний

університет садівництва

Кафедра публічного управління

та адміністрування

Адреса: 20305, м. Умань,

вул. Інститутська, 1, корпус №4, каб.193

E-mail: publicunus@gmail.com

Питання з приводу конференції Ви

можете з’ясувати за телефонами:

+ 38-068-034-06-67

Мовчанюк Анастасія Валентинівна

(координатор конференції)

 

 

Останні новини

Круглий стіл на тему: «Спільні та відмінні риси української та американської систем вищої освіти» на кафедрі публічного управління та адмініструванняЧитати повністю

Круглий стіл на тему: «Спільні та відмінні риси української та американської систем вищої освіти» на кафедрі публічного управління та адміністрування

Читати повністю

Секційне засідання Всеукраїнської студентської наукової конференції на кафедрі публічного управління та адміністрування  на честь 175-річчя Уманського НУСЧитати повністю

Секційне засідання Всеукраїнської студентської наукової конференції на кафедрі публічного управління та адміністрування на честь 175-річчя Уманського НУС

Читати повністю

Всі новини