Меню
Остання редакція: 19 червня 2018

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція „Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи”, 19 червня 2018 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції «Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи», яка відбудеться 19 червня 2018 року в Уманському національному університеті садівництва.

Інформаційний лист про проведення конференції 19.06.2018 р. 

Матеріали конференції

Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19 червня 2018 р. / за заг. ред. С.М. Приліпка, О.І. Васильєвої, Н.В. Васильєвої, І.М. Грищенко. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – 326 с.

Мета конференції: обмін досвідом між науковцями й практиками у сфері публічного управління та адміністрування, покращення навчального процесу в вищих навчальних закладах освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», розширення тематики міждисциплінарних досліджень, підвищення якості виконання наукових розробок, координація наукової співпраці між науковими інституціями та бізнес-середовищем.

 

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, представники органів державної влади й органів місцевого самоврядування, докторанти, аспіранти, магістри та всі зацікавлені особи.

 

 Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Форма участі в конференції – заочна (дистанційна)

Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Теоретико-методологічні засади публічного управління та адміністрування.
  2. Актуальні питання державного управління та місцевого самоврядування: проблеми та перспективи.
  3. Соціально-економічна та інвестиційна політика держави в умовах трансформації публічного управління.
  4. Реалізація концепції децентралізації влади в Україні на сучасному етапі розвитку.
  5. Електронне урядування в умовах розвитку інформаційного суспільства.

 

Збірник матеріалів конференції буде виданий в електронному вигляді та розміщений у термін до 20.06.2018 р. на сайті кафедри публічного управління та адміністрування  Уманського національного  університету садівництва  за адресою: http://mo.udau.edu.ua/ua/conferences.html (розділ «Конференції»). Збірник матеріалів отримають усі учасники конференції на вказану електронну пошту у заявці.

Організаційний комітет конференції:

1. Приліпко Сергій Михайлович - завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Уманського національного університету садівництва, к.е.н, доцент (голова).

2. Васильєва Олександра Іллівна - професор кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України, д-р. держ. упр. (співголова).

3. Васильєва Наталія Вікторівна - професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, д-р. держ. упр. (співголова).

4. Грищенко Ірина Миколаївна - професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України, д-р. держ. упр. (співголова).

5. Транченко Людмила Володимирівна - професор кафедри публічного управління та адміністрування Уманського НУС, д.е.н.

6. Вернюк Наталія Олександрівна - декан факультету менеджменту Уманського НУС, к.е.н., доцент

7.  Митяй Оксана Василівна - доцент кафедри публічного управління та адміністрування Уманського НУС, к.е.н.

8. Світовий Олександр Михайлович - доцент кафедри публічного управління та адміністрування Уманського НУС, к.е.н.

9. Мовчанюк Анастасія Валентинівна - старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування Уманського НУС, к.е.н. (координатор, технічний секретар).

Умови участі в конференції:

Для участі у конференції необхідно до 10 червня 2018 р. надіслати електронною поштою на адресу оргкомітету  publicunus@gmail.com

-  заявку (назва файлу 1_Petrov_zayavka);

-   текст тез доповіді в електронному варіанті (файл *.doc MS Word) (назва файлу 1_Petrov_tezy).

У назві файлів тез і заявки вказують номер секції та прізвище першого з авторів за зразком.

Участь у конференції є БЕЗКОШТОВНОЮ

Вимоги до оформлення тез доповідей

Приймаються тези обсягом до 3 сторінок формату А4, надруковані в текстовому редакторі Mіcrosoft Word.

Тези мають бути оформленими відповідно до вимог:

  1.  Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – по 2 см; міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; стиль – звичайний; абзацний відступ – 1.
  2.  У верхньому правому куті (від поля) зазначити прізвище, ім’я, по-батькові автора, нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, організацію, місто. Через рядок – назва доповіді великими літерами жирним шрифтом, вирівнювання по центру. Посилання на використані джерела слід подавати у квадратних дужках. Під текстом наступним рядком подається список використаних джерел розміром 12 пт.
  3.  Назва файлу повинна відповідати номеру секції та прізвищу автора або першого співавтора (наприклад: 1_Petrov_tezy.doc).
  4.  Використання ілюстративних матеріалів, формул у тезах доповідей повинно бути мінімальним. Не дозволяється розміщувати у тексті складний графічний матеріал і великі таблиці. Некоректно оформлений графічний матеріал до розгляду не приймається. 

ЗАЯВКА

на участь у  Всеукраїнській

науково-практичній інтернет-конференції

Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи

Прізвище_____________________________

Ім’я__________________________________

По-батькові___________________________

Науковий ступінь______________________

Вчене звання__________________________

Посада_______________________________

Організація (установа)__________________

_____________________________________

Адреса для листування, індекс___________

_____________________________________

Телефони:

службовий___________________________

мобільний____________________________

E-mail________________________________

Назва доповіді_________________________

_____________________________________

Назва напряму (секції)__________________

_____________________________________

  

Зразок оформлення тез

 

Мовчанюк Анастасія Валентинівна,

к.е.н., ст. викладач кафедри

публічного управління та адміністрування

Уманського національного   

університету садівництва, м. Умань

 

НАЗВА

Текст [...].

 

 

Список використаних джерел

   1. […].

   2. […].

Учасники конференції без наукових ступенів подають тези, завізовані підписом наукового керівника або завідувача кафедри у встановленому порядку. Тези виступів на конференції будуть публікуватись без додаткового редагування. Відповідальність за зміст наданих для друку матеріалів покладається на авторів. Організаційний комітет з підготовки конференції має право відхилити тези виступів, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення. Сподіваємось, що конференція сприятиме розвитку наукових, ділових та особистих контактів між фахівцями з публічного управління та адміністрування.

 

Щиро запрошуємо до плідної співпраці!

 

З повагою,

організаційний комітет

конференції

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ:

 

Уманський національний

університет садівництва

Кафедра публічного управління

та адміністрування

Адреса: 20305, м. Умань,

вул. Інститутська, 1, корпус №4, каб.193

E-mail: publicunus@gmail.com

Питання з приводу конференції Ви

можете з’ясувати за телефонами:

+ 38-068-034-06-67

Мовчанюк Анастасія Валентинівна

(координатор конференції)

 

 

Останні новини

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ З НАГОДИ ЮВІЛЕЙНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  «МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»Читати повністю

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ З НАГОДИ ЮВІЛЕЙНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Читати повністю

Всі новини