Меню

Всеукраїнська інтернет-конференція «Публічне управління та адміністрування: проблеми та перспективи»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Всеукраїнська інтернет-конференція

«Публічне управління та адміністрування: проблеми та перспективи»,

27 листопада 2019 р.

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської інтернет-конференції «Публічне управління та адміністрування: проблеми та перспективи», яка відбудеться 27 листопада 2019 року в Уманському національному університеті садівництва.

Інформаційний лист про проведення конференції 27.11.19 р. 

Мета конференції: обмін досвідом між науковцями та практиками у сфері публічного управління та адміністрування, покращення навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», розширення тематики міждисциплінарних досліджень, підвищення якості виконання наукових розробок, координація наукової співпраці між науковими інституціями та бізнес-середовищем.

 

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, докторанти, аспіранти, магістри та всі зацікавлені особи.

 Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Форма участі в конференції – заочна (дистанційна).

 

Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Теоретико-методологічні засади публічного управління та адміністрування.
  2. Актуальні питання державного управління та місцевого самоврядування: проблеми та перспективи.
  3. Соціально-економічна та інвестиційна політика держави в умовах трансформації публічного управління.
  4. Реалізація концепції децентралізації влади в Україні на сучасному етапі розвитку.
  5. Електронне урядування в умовах розвитку інформаційного суспільства.

 

 Збірник матеріалів конференції буде виданий в електронному вигляді та розміщений у термін до 15 грудня 2019 р. на сайті кафедри публічного управління та адміністрування  Уманського національного  університету садівництва  за адресою: http://mo.udau.edu.ua/ua/conferences.html (розділ «Конференції»). Збірник матеріалів отримають усі учасники конференції на вказану у заявці адресу електронної пошти.

Організаційний комітет конференції:

1.Петренко Наталія Олександрівна - завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Уманського національного університету садівництва, д.е.н, професор (голова).

2.Васильєва Наталія Вікторівна - професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, д-р. з держ. упр.(співголова).

3. Науменко Раїса Андріївна - професор кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного торговельно-економічного університету,  д-р. з держ. упр.(співголова).

4. Приліпко Сергій Михайлович – доцент кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України, доктор з державного управління

5.  Гайдай Оксана Василівна - доцент кафедри публічного управління та адміністрування Уманського НУС, доктор економічних наук

6. Вуйченко Марина Анатоліївна - професор кафедри публічного управління та адміністрування Уманського НУС, доктор економічних наук

7. Транченко Людмила Володимирівна - професор кафедри публічного управління та адміністрування Уманського НУС, доктор економічних наук.

8. Вернюк Наталія Олександрівна - декан факультету менеджменту Уманського НУС, к.е.н., доцент

9. Кіфоренко Оксана Володимирівна доцент кафедри публічного управління та адміністрування Уманського НУС, кандидат економічних наук (координатор, технічний секретар).

 

Умови участі в конференції:

Для участі у конференції необхідно до 25 листопада 2019 року надіслати на адресу електроннох пошти оргкомітету marinavuy@gmail.com:

-  заявку (назва файлу 1_Petrov_zayavka);

-   текст тез доповіді в електронному варіанті (файл *.doc MS Word) (назва файлу 1_Petrov_tezy).

У назві файлів тез і заявки вказують номер секції та прізвище першого з авторів за зразком.

Участь у конференції є БЕЗКОШТОВНОЮ

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном +38 (098) 2299948, Кіфоренко Оксана Володимирівна, +38(097)1533929 Вуйченко Марина Анатоліївна.

 

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Приймаються тези доповідей обсягом до 3 сторінок формату А4, надруковані в текстовому редакторі Mіcrosoft Word.

Тези мають бути оформленими відповідно до вимог:

  1.  Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – по 2 см; міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; стиль – звичайний; абзацний відступ – 1.
  2.  У верхньому правому куті (від поля) зазначити прізвище, ім’я, по-батькові автора, нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, організацію, місто. Через рядок – назва доповіді великими літерами жирним шрифтом, вирівнювання по центру. Посилання на використані джерела слід подавати у квадратних дужках. Під текстом наступним рядком подається список використаних джерел розміром 12 пт.
  3.  Назва файлу повинна відповідати номеру секції та прізвищу автора або першого співавтора (наприклад: 1_Petrov_tezy.doc).
  4.  Використання ілюстративних матеріалів, формул у тезах доповідей повинно бути мінімальним. Не дозволяється розміщувати у тексті складний графічний матеріал і великі таблиці. Некоректно оформлений графічний матеріал до розгляду не приймається. 


 

ЗАЯВКА

на участь у  Всеукраїнській

науково-практичній інтернет-конференції

«Публічне управління та адміністрування: проблеми та перспективи»

 

Прізвище_____________________________

Ім’я__________________________________

По-батькові___________________________

Науковий ступінь______________________

Вчене звання__________________________

Посада_______________________________

Організація (установа)__________________

_____________________________________

Адреса для листування, індекс___________

_____________________________________

Телефони:

службовий___________________________

мобільний____________________________

E-mail________________________________

Назва доповіді_________________________

_____________________________________

Назва напряму (секції)__________________

_____________________________________

  

 

Зразок оформлення тез

 

Іванов Іван Іванович,

к.е.н., доцент  кафедри

публічного управління та адміністрування

Уманського національного   

університету садівництва, м. Умань

 НАЗВА

Текст [...].

 

Список використаних джерел

   1. […].

   2. […].

 

Учасники конференції без наукових ступенів подають тези доповідей, завізовані підписом наукового керівника або завідувача кафедри у встановленому порядку. Тези виступів на конференції будуть публікуватись без додаткового редагування. Відповідальність за зміст наданих для друку матеріалів покладається на авторів. Організаційний комітет з підготовки конференції має право відхилити тези виступів, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення. Сподіваємось, що конференція сприятиме розвитку наукових, ділових та особистих контактів між фахівцями з публічного управління та адміністрування.

 

Щиро запрошуємо до плідної співпраці!

З повагою,

організаційний комітет

конференції.

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ:

 Уманський національний

університет садівництва

Кафедра публічного управління

та адміністрування

Адреса: 20305, м. Умань,

вул. Інститутська, 1, корпус №4, каб.193

E-mail: marinavuy@gmail.com

Питання з приводу конференції Ви

можете з’ясувати за телефонами:

+38 (098) 2299948

Кіфоренко Оксана Володимирівна (координатор конференції),

+38(097)1533929

Вуйченко Марина Анатоліївна.

Останні новини

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ З НАГОДИ ЮВІЛЕЙНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  «МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»Читати повністю

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ З НАГОДИ ЮВІЛЕЙНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Читати повністю

Всі новини