Меню
Остання редакція: 24 вересня 2018

Наукова робота

Основні наукові публікації викладачів кафедри

Д.е.н., доцент Петренко Н.О.

 1. Петренко Н.О. Стратегічне управління економічним розвитком аграрного сектору регіонів України: теорія, методологія, практика: монографія / Н.О. Петренко. – Умань: «Сочинський М.М., 2017. 542 с. (25,57 д.а).
 2. KozhukhіvskaR., ParubokN., PetrenkoN., PodzihunS., UdovenkoI. (2017). Methods of assessment of efficiency of creating regional innovative clusters for dynamic development of economics / Investment Management and Financial Innovations, № 3(2).Vol.14. 302–312. (contribution of the author: considers the methods of quantitative evaluation of clusters performance based on the analysis of effects of reducing transaction expenses, capital value, marketing expenses, innovation diffusion and employment of infrastructure in common– 0,17 д.а.). (включено до 2 наукометричних баз VciVerseScopus, IndexCopernicus).
 3. Петренко Н. О. Розроблення регіональних механізмів стратегічного планування розвитку територій: теоретичний аспект / Н. О. Петренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». –– Одеса. – 2017. – № 26. – С. 14–18. (0,17 д.а.). (включено до наукометричної бази IndexCopernicus).
 4. Петренко Н. О. Соціально-економічне прогнозування та оцінка маркетингового потенціалу аграрної сфери регіонів України / Н. О. Петренко // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». –2017. – Вип. 5. – К.: Видавничий дім «Гельветика» – С. 58-63 (0,21 д.а.). (включено до наукометричної бази IndexCopernicus).
 5. Петренко Н. О. Інноваційні орієнтири стратегічного розвитку аграрного сектору України / Н. О. Петренко // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор» –Херсон: Міжнародний університет бізнесу і права. –2017. –Вип. 2(41). – С. 89–94 (0,2 д.а.). (включено до 2 наукометричних баз: НБУ ім. В.В. Вернадського, IndexCopernicus).
 6. Петренко Н. О. Соціально-економічний механізм інноваційного розвитку аграрного сектору України: практичний аспект/ Н. О. Петренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». –ДВНЗ УЖНУ. – 2017. –Вип. 15. – С. 76–81 (0,21 д.а.). (включено до 2 наукометричних баз: IndexCopernicus, НБУ ім. В.В. Вернадського).
 7. Петренко Н. О. Методологічні елементи стратегічного управління підприємствами аграрного сектору України / Н. О. Петренко //Науково-практичний журнал «Агросвіт». – 2017 – Вип. № 19. – С. 30–36. (0,2 д.а.). (включено до 3 наукометричних баз: IndexCopernicus, SIS, GoogleScholar).
 8. Петренко Н. О. Методика реалізації агроінноваційної політики як об’єкта стратегічного управління / Н. О. Петренко // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». – Сер. Економічна наука. – Вип. № 10. С. 37–41. (0,17 д.а.) (включено до 3 наукометричних баз:IndexCopernicus, SIS, GoogleScholar).
 9. Петренко Н. О. Концептуальні підходи стратегічного управління регіоном на основі використання просторово локалізованих аграрних економічних систем / Н. О. Петренко // Науковий журнал «Бізнес Інформ»: науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2017.– Вип. 10/2017. – С. 119–126 (0,29 д.а.). (включено до 19 наукометричних баз, зокрема: UlrichswebGlobalSerialsDirectory, ResearchPapersinEconomics, RePEc, IndexCopernicus, DirectoryofOpen Access Journals, AcademicJournalsDatabase).
 10. Петренко Н. О. Прогнозування як елемент підвищення якості управління розвитком аграрного сектору / Н. О. Петренко // Інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». Серія: «Економіка– Вип. № 11’2017 – С. 36–43. (0,29 д.а.). (включено до наукометричної бази IndexCopernicus).
 11. Петренко Н. О. Стратегічний моніторинг регіонального аграрного сектору: внутрішня детермінізація розвитку // Науково-аналітичний журнал  «Фінансові послуги». 2017. Вип.4. С. 20–26 (0,25 д.а.). (включено до 3 наукометричних баз:  IndexCopernicus, SIS, GoogleScholar).
 12. Петренко Н.О. Удосконалення системи комплексного аналізу використання трудових ресурсів в аграрній сфері на регіональному рівні                 // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2017. Вип. 27. С. 79 – 86. (0,2 д.а.). (включено до 2 наукометричних баз: IndexCopernicus, НБУ ім. В.В. Вернадського).

 

Д.е.н., доцент Вуйченко М.А.

 

 1. 1.Вуйченко М.А. Студенти аграрного вузу в дзеркалі соціології / М.А.Вуйченко // Актуальные научные исследования в современном мире. Вып. 10(18). Сборник научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – С.86-91 (Index Copernicus Internation).
 2. Вуйченко М.А. Соціалістичні ілюзії початку ХХ століття і сучасність / М.А.Вуйченко // Politicus: Науковий журнал. – 2017. - №3 (Index Copernicus Internation).
 3. Вуйченко М.А Соціальний захист сільського населення в умовах земельної реформи / М.А. Вуйченко // SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарний збірник наукових праць. – 2017. - №6. [Електронний ресурс]. Режим доступу: // http://periodicals/karazin.ua/socsoprostir 
 4. Вуйченко М.А. Ринок земель в Україні: думка селян / М.А. Вуйченко // Український соціологічний журнал. – 2017. - № 3-4.
 5. Вуйченко М.А. Побудова моделей регулювання наслідків поглиблення сегментації ринку праці в аграрній сфері/ М.А.Вуйченко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань : ВПЦ Візаві (видавець Сочинський), 2014. – Вип. 85 – С. 186 – 193.

 

К.е.н., доцент Митяй О.В.

 1. Управління конкуренто-спроможністю агропромислового виробництва в системі державного регулювання аграрного ринку: теорія і механізми : моногр. / О. В. Митяй. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – 386 с.
 2. Mityay O. Ukraine’s positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness/ I. Gryshova,  I. Kryukova, O. Mityay // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 5-6. – С. 24–27. (Scopus).
 3. Mityay O. Evaluation of financial potential development factors in agricultural production/ I. Gryshova,  O. Mityay, V. Kuzhel // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10. – С. 169-176. (Scopus).
 4. Mityay O. Сompetitiveness of agriculture enterprises as the main factor of sustainable development of agricultural sphere / O. Mityay, Lagodiienko V., Safonov V. // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 155 (11-12). – С. 59-62 (Scopus).
 5. Mityay O. Competitive position stability of agricultural sector of Ukraine at internal and external markets/ I. Gryshova,  O. Mityay, V. Kuzhel // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 3 (177). – С. 66-72. (Scopus).
 6. Mityay O. Assessment of competitive capacity of agrarian sector branches / O. Mityay // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 4 (178). – С. 213-220. (Scopus).
 7. Mityay O. The estimation of the enterprise trade name competitiveness / I.U. Gryshova, O.V. Mityay, S.S. Stoyanova-Koval // Науковий вісник Полісся. – 2016. – №2 (6). – 85-91. (Web of Science).
 8. Mityay O. Development of the innovative enterprises of the agrarian production in the current economic system of Ukraine / A.N. Galitsky, L.N. Naymova,  O.V. Mityay // Науковий вісник Полісся. – 2016. – №3 (7). – 125-129. (Web of Science).
 9. Митяй О.В. Проблеми комунікативного забезпечення ефективності взаємодії органів державного управління і суспільства в Україні / О.В. Митяй // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – № 1. – 2017. – С. 160-165.
 10.  Митяй О.В. Державне регулювання розвитку агроформувань в Україні/ О.В. Митяй // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – № 2. – 2017. – С. 173-180.
 11.  Митяй О.В. Дослідження понять «державне управління» і «публічне адміністрування» / О.В.Митяй, О.М. Світовий // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – №1(61). – 2018. – С.124-128
 12.  Митяй О.В. Публічне управління територіальною спільнотою в Україні / О.В.Митяй, О.М. Світовий // Державне управління:удосконалення та розвиток. – №4. – 2018. http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1221

 

К.е.н., доцент Світовий О.М.

 

 1. Світовий О.М. Планування діяльності підприємства [текст] : навч. посіб. / Бурик А.Ф., Світовий О.М., Мачушенко О.Г. та інш. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 260 с.
 2. Svitovyi Aleksander. The grain products subcomplex of agro industrial complex of Ukraine: strategy of management value added / Aleksander Svitovyi // Baltic Journal of Economic Studies. – 2016. – №2. – 129-134.
 3. Світовий О.М. Організація системи управління та фінансування в об’єднаних територіальних громадах / О.М. Світовий, О.В. Митяй, М.І. Дяченко // Право та державне управління. – 2018. – № 2. – С. 175-179.
 4. Світовий О.М. Функції державної служба зайнятості в умовах децентралізації влади / О.М. Світовий, О.В. Митяй, Г.О. Коваленко // Державне управління: удосконалення та розвиток. ­– 2018. – № 6. – [Електронне видання].
 5. Світовий О.М. Законодавче та фінансове забезпечення процесу створення об’єднаних територіальних громад / О.М. Світовий, А.В. Мовчанюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 10. – С. 96-100.

 

К.е.н., доцент Кіфоренко О.В.

 

 1. Кіфоренко О.В. Покращення якості сировини як джерело підвищення конкурентоспроможності продукції на регіональному продовольчому ринку/ О. В. Кіфоренко // Науковий вісник Херсонського державного університету / Редкол. Шапошников К. С. (гол. ред.) та ін. –Херсон,  2014. – Вип.  7– Ч. 2: Економічні науки. – С. 12 – 16.
 2. Кіфоренко О.В. Оцінка конкурентоспроможності регіонів України/ О. В. Кіфоренко // Науково-виробничий журнал Міжнародного університету бізнесу і права «Бізнес-Навігатор» / Редкол. Жуйков Г.Є.  (гол. ред.) та ін. –Херсон,  2014. – Вип.  (35) – С. 82 – 88
 3. Кіфоренко О.В. Розвиток конкурентоспроможності: Регіональний вимір / О. В. Кіфоренко // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету / Редкол. Олійник  О.В. (гол. ред.) та ін. –Харків,  2014. – Вип.  7– Економічні науки. – С. 368 – 377
 4. Кіфоренко О.В. Управління якістю як напрям підвищення конкурентоспроможності продукції на регіональному продовольчому ринку / О. В. Кіфоренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, – Серія: економіка, аграрний менеджмент, бізнес, 2015. – Київ. – с. 123-130. – 255 с.

 

К.с-г.н, доцент Коваленко Г.О.

 

 1. Коваленко Г.О. «Діловодство в системі управління підприємств АПК» - навчальний посібник. .(З грифом МОН). / О.П. Василенко, О.О.Поліщук // – Умань Видавець „Сочінський”, 2009. - 194 с.
 2. Коваленко Г.О. «Менеджмент організацій» - Навчальний посібник.(З грифом МОН). О.П.Василенко, О.О. Поліщук // – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – 492 с.
 3. Коваленко Г.О. «Управління ресурсами і витратами» - Начальний посібник / Л.М. Малюга, О.В.Загороднюк // – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – 221 с.
 4. Коваленко Г.О. Конкурентоспроможність підприємств аграрного сектора економіки. Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. 1/2015. С. 157-160.
 5. Коваленко Г.О. Взаємодія органів місцевого самоврядування та органів державної влади з громадкістю регіону / Г.О. Коваленко, О.І. Дяченко // Електронне фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток». - 2018. - №3 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www. dy. nayka. com. Ua / pdf / 3_2018/32.pdf

 

К.с-г.н, доцент Василенко О.П.

 

 1. Василенко О.П., Коваленко Г.О., Поліщук О.О. Діловодство в системі управління підприємств АПК: Навчальний посібник / О.П. Василенко, Г.О. Коваленко, О.О.Поліщук – Умань. Видавець „Сочінський”, 2009. – 194с.
 2. Василенко О.П., Коваленко Г.О., Поліщук О.О. Менеджмент організацій: навчальний посібник / О.П. Василенко, Г.О. Коваленко, О.О. Поліщук – Умань. Видавець „Сочінський”, 2010. –  492с.
 3. Василенко О.П. Аграрний менеджмент: Навч.посіб. / О.П.Василнко. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр „Візаві”. 2016. – 344 с.
 4. Василенко О.П. Удосконалення управління логістичною діяльністю в підприємствах АПК / Вісник Донецького національного університету Серія В. Економіка.і право //2015 № 1 С. – 58 - 61
 5. Василенко О.П. Державне управління зайнятості населення регіону / М.І.Дяченко, О.П. Василенко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2018. - № 2. – Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua
 6. Василенко О.П. Децентралізація влади і її наслідки для громади / М.І.Дяченко, О.П. Василенко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2018. - № 4. – Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua

 

К.с-г.н, доцент Дяченко М.І.

 

 1. Дяченко М.І. Методичні підходи визначення орендної плати в адміністративно-територіальних одиницях / М.І. Дяченко, О.А. Роєнко // Зб. наукових праць УНУС. вип. 90, 2017. с. 181-186.
 2. Дяченко М.І. Розвиток сільських територій Уманського району в умовах децентралізації / М.І. Дяченко, А.В. Мовчанюк // Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток",  2018. - № 1. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1164
 3. Дяченко М.І. Державне управління зайнятості населення регіону / М.І. Дяченко, О.П. Василенко // Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток", 2018. - № 2. - Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1183
 4. Дяченко М.І. Взаємодія органів місцевого самоврядування та органів державної влади з громад кістю регіону / М.І. Дяченко, Г.О. Коваленко // Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток", 2018. - № 3. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1202
 5. Дяченко М.І. Децентралізація влади і її наслідки для громади / М.І. Дяченко, О.П. Василенко // Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток", 2018. - № 4. - Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1219
 6. Дяченко М.І. Огляди реформ місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні / М.І. Дяченко, Г.О. Коваленко, І.В. Чукіна // Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток", 2018. - № 5. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1240
 7.  Дяченко М.І. Агрохолдинги та їх наслідки для села / М.І. Дяченко // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – Вип. 92. Ч. 2. - 2018. – С. 126-134.

 

К.е.н., ст. викладач Мовчанюк А.В.

 

 1. Мовчанюк А.В, Формування виробничих витрат у молочному скотарстві в сільськогосподарських підприємствах: монографія / А.В. Мовчанюк, А.Ф.Бурик. - Умань. - 2017. - 240 с.
 2. Мовчанюк А.В. Особливості соціально-економічного розвитку сільських територій Черкаської області / А.В. Мовчанюк. // Економіка і суспільство. – 2017. – № 8. – С. 436-441.
 3. Мовчанюк А.В. Соціально-економічні аспекти розвитку сільських територій в умовах децентралізації влади / А.В. Мовчанюк. // Східна Європа. – 2017. – № 2. – С. 193-196.
 4. Мовчанюк А.В. Законодавче та фінансове забезпечення процесу створення об’єднаних територіальних громад / О.М.Світовий, А.В. Мовчанюк // Інвестиції: практика та досвід (Серія: Державне управління). – 2018. - №10. – С.96-100.
 5. Мовчанюк А.В. Основні цілі реформування органів місцевого самоврядування та децентралізації влади / А.В.Мовчанюк // Право та державне управління. – 2018. - № 1. – С.159-165.

 

Викладач Чукіна І.В.

 

 1. Чукіна І.В. Управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств: теоретичний аспект / І.В.Чукіна // Агросвіт, 2014. – № 5. – С. 76-80.
 2. Чукіна І.В. Організаційно-економічний механізм у системі управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств / І.В.Чукіна // Економічний аналіз. – Тернопіль, 2014.- № 3.- С. 230-237.              
 3. Чукіна І.В. Особливості та значимість механізму управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств / І.В.Чукіна // Економіка та держава, 2017 - № 12.- С. 124-128.
 4. Чукіна І.В. Сучасний стан організації управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств Черкаської області / І.В.Чукіна // Інвестиції: практика та досвід, 2018- № 8. – С. 68-73.
 5. Чукіна І.В. Огляд реформ місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні/ М.І.Дяченко, Г.О. Коваленко, І.В.Чукіна // Державне управління: удосконалення та розвиток.- 2018- №5.- Електронний ресурс.- Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua

 

Останні новини

11.10.2019 року на кафедрі публічного управління та адміністрування відбулося секційне засідання ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи».Читати повністю

11.10.2019 року на кафедрі публічного управління та адміністрування відбулося секційне засідання ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи».

Читати повністю

На кафедрі публічного управління та адміністрування відбувся науково-практичний семінар на тему «Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади».Читати повністю

На кафедрі публічного управління та адміністрування відбувся науково-практичний семінар на тему «Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади».

Читати повністю

Всі новини