Меню
Остання редакція: 21 жовтня 2020

Наукова робота

Основні наукові публікації викладачів кафедри

Доктор економічних наук, професор Петренко Н.О.

Публікації у наукометричних базах (Scopus):

 1. Kozhukhіvska R., Parubok N., Petrenko N., Podzihun S., UdovenkoI. (2017). Methods of assessment of efficiency of creating regional innovative clusters for dynamic development of economics / Investment Management and Financial Innovations, № 3(2).Vol.14. 302–312. (contribution of the author: considers the methods of quantitative evaluation of clusters performance based on the analysis of effects of reducing transaction expenses, capital value, marketing expenses, innovation diffusion and employment of infrastructure in common).
 2. Petrenko Nataliya Strategic management optimization of the regional agricultural sector by means of modern forecast modeling instruments. Problems and Perspectives in Management, Liudmyla Tranchenko, Nataliya Petrenko, Liliia Kustrich, Nataliya Parubok and Oleksandr Tranchenko (2018). 16(4), 64-74.
 3. Petrenko Nataliya Development of innovative forms of logistics provision. / Grygorii Kovalenko Nataliya Petrenko, Raisa Kozhukhivska, Lilia Kustrich, and Olga Makushok (2018) // Investment Management and Financial Innovations. 15(2), 327-339.
 4. Petrenko N. Modernization of the Personnel Management System on the Basis of a Context-Competence Approach / N. Petrenko, L. Kustrich, R. Kozhukhivska, L. Osadcha, E. Polishchuk, A.Movchaniuk //  Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). - 10-11 April. – 2019. - Granada, Spain. – P. 6679-6690.
 5. Petrenko Nataliya Strategic management optimization of the regional agricultural sector by means of modern forecast modeling instruments. Problems and Perspectives in Management / Liudmyla Tranchenko, Nataliya Petrenko, Liliia Kustrich, Nataliya Parubok and Oleksandr Tranchenko, 2019, 16(4), 64-74.
 6. Petrenko N. The assessment of anti-crisis management efficiency. International Business Information Management Conference (33rd IBIMA) / Kozhukhіvska R., Podzihun S., Udovenko I., Verniuk N., Petrenko N., Dluhoborskа L.. Granada, Spain 10-11 April, 2019.С. 6151-6162.

Публікації в інших виданнях:

 1. Петренко Н.О. Стратегічне управління економічним розвитком аграрного сектору регіонів України: теорія, методологія, практика: монографія / Н.О. Петренко. – Умань: «Сочинський М.М., 2017. 542 с.
 2. Петренко Н. О. Розроблення регіональних механізмів стратегічного планування розвитку територій: теоретичний аспект / Н. О. Петренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». –– Одеса. – 2017. – № 26. – С. 14–18.
 3. Петренко Н. О. Методика реалізації інноваційної політики як об’єкта стратегічного управління / Н. О. Петренко // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». – Сер. Економічна наука. 2017.– Вип. № 10. С. 37–41.
 4. Петренко Н. О. Концептуальні підходи стратегічного управління регіоном на основі використання просторово локалізованих аграрних економічних систем / Н. О. Петренко // Науковий журнал «Бізнес Інформ»: науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2017.– Вип. 10/2017. – С. 119–126 (0,29 д.а.).
 5. Петренко Н. О. Принципові засади формування інноваційного середовища транспортно-інфраструктурних логістичних потоків / Н. О. Петренко // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор» –Херсон: Міжнародний університет бізнесу і права. –2019. – Вип. 2(45). – С. 27–32.
 6. Петренко Н.О. Інноваційна політика як складова регіональної промислової політики / Н.О. Петренко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – Вип. 2(10) – 2019. С. 102-110.
 7. Petrenko N.A.  State administration of higher education in Ukraine / O.V. Haidai, N.A. Petrenko // Балканско научно обозрение. – №3 (5) том 3. – България. – 2019. – С.91-95.

 Доктор економічних наук, доцент Вуйченко М.А.

 1. Вуйченко М.А. Фінансовий менеджмент: управління інвестиціями / М.А.Вуйченко  //  Навч. – метод. посібник. – Київ : Візаві, 2014. – 168 с. (з грифом МОН України).
 1. Вуйченко М.А. Зайнятість і мотивація праці в аграрній сфері / М.А.Вуйченко, П.К. Збарській  // Методичний посібник. – К. : НАУ, 2014. – 232 с.
 2. Вуйченко М.А. Фінансовий менеджмент: управління інвестиціями/ М.А.Вуйченко  //  Навчально-методичний посібник. - Умань : УДАУ, 2014. – 84 с.
 3. Вуйченко М.А.  Управління інвестиціями / М.А.Вуйченко  //  Навчальний посібник. - Умань : УНУС, 2014. – 124 с.
 4. Вуйченко М.А. Працевлаштування молоді в аграрній сфері/ М.А.Вуйченко  // Методичний посібник. – Умань : Видавець Сочинський, 2015. – 36 с.
 5. Вуйченко М.А Соціальний захист сільського населення в умовах земельної реформи / М.А. Вуйченко // SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарний збірник наукових праць. – 2017. - №6. [Електронний ресурс]. Режим доступу: // http://periodicals/karazin.ua/socsoprostir 
 6. Вуйченко М.А. Ринок земель в Україні: думка селян / М.А. Вуйченко // Український соціологічний журнал. – 2017. - № 3-4.
 7. Вуйченко М.А. Ставлення селян до ринку земель в Україні: результати соціологічного моніторингу // Український соціологічний журнал. Вип.17-18. – 2017. - №1-2. – С.106-109.
 8. Вуйченко М.А. Філософські проблеми управління суспільством // Актуальні проблеми філософії та соціології: науково-практичний журнал. Вип.21. – 2018. – С.121-124.
 9.  Вуйченко М.А. Управління витратами у муніципальних утвореннях // М.І. Дяченко, М.А. Вуйченко, О.П. Василенко. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка», Зб. наукових праць. Вип. І (ІІ). – 2019. – С. 71-76.

 Доктор економічних наук, професор Гайдай О.В.

Публікації у наукометричних базах (Scopus, Web of Science ):

 1. Mityay O. Ukraine’s positions in international ratings evaluation as a factor of its competitiveness/ I. Gryshova,  I. Kryukova, O. Mityay // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 5-6. – С. 24–27.
 2. Mityay O. Evaluation of financial potential development factors in agricultural production/ I. Gryshova,  O. Mityay, V. Kuzhel // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10. – С. 169-176.
 3. Mityay O. Сompetitiveness of agriculture enterprises as the main factor of sustainable development of agricultural sphere / O. Mityay, Lagodiienko V., Safonov V. // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 155 (11-12). – С. 59-62.
 4. Mityay O. Competitive position stability of agricultural sector of Ukraine at internal and external markets/ I. Gryshova,  O. Mityay, V. Kuzhel // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 3 (177). – С. 66-72.
 5. Mityay O. Assessment of competitive capacity of agrarian sector branches / O. Mityay // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 4 (178). – С. 213-220.
 6. Mityay O. The estimation of the enterprise trade name competitiveness / I.U. Gryshova, O.V. Mityay, S.S. Stoyanova-Koval // Науковий вісник Полісся. – 2016. – №2 (6). – 85-91.
 7. Mityay O. Development of the innovative enterprises of the agrarian production in the current economic system of Ukraine / A.N. Galitsky, L.N. Naymova,  O.V. Mityay // Науковий вісник Полісся. – 2016. – №3 (7). – 125-129.
 8. Haidai Oksana. Socio - Economic Direction of Agricultural Sector Development in Ukraine / Oksana Haidai, Ivanna Chukina, Oleksandr Svitovyy, Oleksandr Vasylenko, Mykola Diachenko and Iryna Udovenko //   Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). – 10-11 April. – 2019. – Granada, Spain. –  P.  7011-7018.
 9. Haidai Oksana. Factors of Decreasing Risks of Manufacturing and Economic Activity of Agricultural Enterprises as the Basis of Their Competitiveness /  Oksana Haidai, Ivanna Chukina, Tetiana Ponedilchuk, Anastasiya Movchanyuk, Iryna Kovalenko-Chukina and Liudmyla Mashkovska // Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). – 10-11 April. – 2019. – Granada, Spain. –  P. 7062-7071.

Публікації в інших виданнях:

 1. Митяй О.В. Управління конкуренто-спроможністю агропромислового виробництва в системі державного регулювання аграрного ринку: теорія і механізми : монографія / О. В. Митяй. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – 386 с.
 2. Митяй О.В. Проблеми комунікативного забезпечення ефективності взаємодії органів державного управління і суспільства в Україні / О.В. Митяй // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – № 1. – 2017. – С. 160-165.
 3.  Митяй О.В. Державне регулювання розвитку агроформувань в Україні/ О.В. Митяй // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – № 2. – 2017. – С. 173-180.
 4.  Митяй О.В. Дослідження понять «державне управління» і «публічне адміністрування» / О.В.Митяй, О.М. Світовий // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – №1(61). – 2018. – С.124-128
 5.  Митяй О.В. Публічне управління територіальною спільнотою в Україні / О.В.Митяй, О.М. Світовий // Державне управління:удосконалення та розвиток. – №4. – 2018. http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1221
 6.  Митяй О.В. Функції державної служби зайнятості в умовах децентралізації влади / О.М. Світовий, О.В. Митяй, Г.О.Коваленко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2018. – № 6. [Електронне наукове фахове видання].
 7.  Митяй О.В. Організація системи управління та фінансування в об’єднаних територіальних громадах / О.М. Світовий, О.В. Митяй, М.І. Дяченко // Право та державне управління. – 2018. – № 2 (31).  Том 2. – С. 175-179.
 8. Гайдай О.В. Проблемы и перспективы производственной безопасности региона как детерминанта предпринимательской деятельности / О.В. Гайдай // Балканско научно обозрение. – №3 (5) том 3. – България. – 2019. – С.78-82.
 9. Haidai O.V. State administration of higher education in Ukraine / O.V. Haidai, N.A. Petrenko // Балканско научно обозрение. – №3 (5) том 3. – България. – 2019. – С.91-95.
 10. Гайдай О.В. Научно-методический подход к оценке конкурентоспособности социально-ответственных агропромышленных предприятий / О.В. Гайдай, С.А. Световой // Балканско научно обозрение. – №3 (5) том 3. – България. – 2019. – С.102-108.

Кандидат економічних наук, доцент Світовий О.М.

Публікації у наукометричних базах (Scopus, Web of Science ):

 1. Svitovyi A. The grain products subcomplex of agro industrial complex of Ukraine: strategy of management value added / Aleksander Svitovyi // Baltic Journal of Economic Studies. – 2016. – №2. – 129-134.
 2. Svitovyi O. Сonceptual bases of state regulation of value added in the grain product subcomplex of Ukraine / Svitovyi Oleksandr, Diachenko Mykola, Kovalenko Hryhorii // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol 4, No 3. – P. 283-287.
 3. Svitovyy O. Socio - Economic Direction of Agricultural Sector Development in Ukraine / Oksana Haidai, Ivanna Chukina, Oleksandr Svitovyy, Oleksandr Vasylenko, Mykola Diachenko and Iryna Udovenko //   Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). – 10-11 April. – 2019. – Granada, Spain. –  P. 7011-7018.

Публікації в інших виданнях:

 1. Світовий О.М. Організація системи управління та фінансування в об’єднаних територіальних громадах / О.М. Світовий, О.В. Митяй, М.І. Дяченко // Право та державне управління. – 2018. – № 2. – С. 175-179.
 2. Світовий О.М. Функції державної служба зайнятості в умовах децентралізації влади / О.М. Світовий, О.В. Митяй, Г.О. Коваленко // Державне управління: удосконалення та розвиток. ­– 2018. – № 6. – [Електронне видання]. Режим доступу: www// dy.nayka.com.ua
 3. Світовий О.М. Законодавче та фінансове забезпечення процесу створення об’єднаних територіальних громад / О.М. Світовий, А.В. Мовчанюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 10. – С. 96-100.
 4. Світовий О.М. Публічне управління територіальною спільнотою в Україні / О.В.Митяй, О.М. Світовий // Державне управління:удосконалення та розвиток. – №4. – 2018. http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1221
 5. Світовий О.М. Дослідження понять «державне управління» і «публічне адміністрування» / О.В.Митяй, О.М. Світовий // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – №1(61). – 2018. – С.124-128.
 6. Світовий О.М. Научно-методический подход к оценке конкурентоспособности социально-ответственных агропромышленных предприятий / О.В. Гайдай, С.А. Световой // Балканско научно обозрение. – №3 (5) том 3. – България. – 2019. – С.102-108.

 Кандидат економічних наук, доцент Кіфоренко О.В.

Публікації у наукометричних базах (Scopus, Web of Science ):

 1. Kiforenko O.  Competitiveness  аnd  The  Factors  Influencing  It // Actual Problems of Economics. 2014. № 11 (161).  С. 107 – 117.
 2. Kiforenko О. The Internationalisation of Banks: a Multilevel Analysis of Positive Effects in Regard to Competitiveness // Problemy Zarządzania, 2016, vol. 14, nr 3 (62), t. 2 „Rozwój badań nad przedsiębiorczością w kontekście globalnym”, S. 131-150.
 3. Kiforenko О. Internationalisation of Banks: a Multilevel Analysis of Positive Effects in Regard to Competitiveness //  Conference Proceedings of the 8th ENTRE Conference, S. 453 – 471, Krakow, Poland.
 4. Kiforenko O. European Integration - Challenges for the Banking System of Ukraine // Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 (ICEI 2018), PTS 1-3 . S. 699-711, Ostrava, Chech Republic.

Публікації в інших виданнях:

 1. Kiforenko О.V.  The European Union Budget Revenues: the Present State of Matters and Projection.  Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2020.  Том 31 (70) № 2. 244 c. Ст. 96 – 102.
 2.  Петренко Н.О., Кіфоренко О.В. Пріоритетні напрями реалізації державної політики у сфері соціально-економічного розвитку сільських територій. Право та державне управління. 2020. Том 2 № 1. 256 с. Ст. 152 – 160.
 3. Kiforenko O. (2018) Agricultural Products Trade – the Way to Foster Economic Cooperation between Europe and Asia. Alanya Academic Review, Volume 2 (Issue 1).: 51-69.
 4. Kiforenko О. (2016) Agroholdings as the Subjects of the Economy Globalization – the Example of Ukraine. Problems of World Agriculture, SGGW, Warsaw, Poland, vol. 16, #4.: 169 – 179.
 5. Kiforenko O. Production Competitiveness on Regional Food Markets of Ukraine // Mongolian Journal of Agricultural Sciences, Council of Agricultural Sciences, MSUA press, Mongolia, vol. 15, №2 (2015), p. 166 – 172.
 6. Kiforenko О., Rybczak W., Brożyna J. (2015) Працевлаштування молоді: проблеми та шляхи їх вирішення. Edukacja a rynek pracy. Student a praca/ Praca zbiorowa pod. red. Slawomira Kowalskiegoi Anny Schulz. Plock, Polska.: 9 – 17.
 7. Кіфоренко О.В. Управління якістю як напрям підвищення конкурентоспроможності продукції на регіональному продовольчому ринку. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України,  Серія: економіка, аграрний менеджмент, бізнес, 2015. Київ. С. 123-130. – 255 с.

    Кандидат економічних наук, доцент Мовчанюк А.В.

Публікації у наукометричних базах (Scopus, Web of Science ):

 1. Movchaniuk A. Factors of Decreasing Risks of Manufacturing and Economic Activity of Agricultural Enterprises as the Basis of Their Competitiveness /  Oksana Haidai, Ivanna Chukina, Tetiana Ponedilchuk, Anastasiya Movchanyuk, Iryna Kovalenko-Chukina and Liudmyla Mashkovska // Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). – 10-11 April. – 2019. – Granada, Spain. –  P. 7062-7071.
 2. Movchaniuk A. Modernization of the Personnel Management System on the Basis of a Context-Competence Approach / N. Petrenko, L. Kustrich, R. Kozhukhivska, L. Osadcha, E. Polishchuk, A.Movchaniuk //  Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). - 10-11 April. – 2019. - Granada, Spain. – P. 6679-6690.

Публікації в інших виданнях:

 1. Мовчанюк А.В. Особливості соціально-економічного розвитку сільських територій Черкаської області / А.В. Мовчанюк. // Економіка і суспільство. – 2017. – № 8. – С. 436-441.
 2. Мовчанюк А.В. Соціально-економічні аспекти розвитку сільських територій в умовах децентралізації влади / А.В. Мовчанюк. // Східна Європа. – 2017. – № 2. – С. 193-196.
 3. Мовчанюк А.В. Законодавче та фінансове забезпечення процесу створення об’єднаних територіальних громад / О.М.Світовий, А.В. Мовчанюк // Інвестиції: практика та досвід (Серія: Державне управління). – 2018. - №10. – С.96-100.
 4. Мовчанюк А.В. Основні цілі реформування органів місцевого самоврядування та децентралізації влади / А.В.Мовчанюк // Право та державне управління. – 2018. - № 1. – С.159-165.
 5. Мовчанюк А.В. Сучасний стан соціально-економічного розвитку Уманського району Черкаської області в умовах децентралізації /А.В. Мовчанюк, М.І.Дяченко // Електроне фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток". - 2018. - №7. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/7_2018/34.pdf
 6. Мовчанюк А.В. Партиципаторне бюджетування як інноваційний механізм управління / А.В. Мовчанюк, Н.О. Станіславчук, О.А. Дем'янишина // Економіка і суспільство. – 2018. – № 15. – С. 224-229.
 7. Мовчанюк А.В. Розвиток сільських територій Уманського району в умовах децентралізації / М.І. Дяченко, А.В. Мовчанюк // Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток",  2018. - № 1. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/
 8. Мовчанюк А.В. Особливості функціонування спроможної територіальної громади в умовах децентралізації влади / А.В. Мовчанюк // Modern Economics, No13 (2019), С.174-179.
 9. Мовчанюк А.В. Державне регулювання земельних відносин в умовах аграрної реформи України / А.В. Мовчанюк // Балканско научно образование, No5 (2019), С.87-90.
 10.  Movchaniuk A.  Administrative and financial decentralization as a factor of strategic development of territorial communities in Ukraine / A. Movchaniuk, I. Chukina // Annals of Marketing Management & Economics, Vol. 5, No 1-2, 2019, P.55-66.

Останні новини

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ З НАГОДИ ЮВІЛЕЙНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»Читати повністю

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ З НАГОДИ ЮВІЛЕЙНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Читати повністю

Всі новини